Main page | Journal list | Log-in

Ivan Ohlídal, Miloslav Ohlídal, Daniel Franta, Vladimír Čudek, Vilma Buršíková, Martin Šiler

Měření mechanického napětí v tenkých vrstvách pomocí kombinované optické metody

Jemná mechanika a optika 50 (2005) 72–75

V tomto článku je popsána optická metoda umožňující měření mechanického napětí v tenkých vrstvách. Tato metoda je založena na určování poloměrů zakřivení deformovaných podložek, která vznikají v důsledku existence napětí ve vrstvách vytvořených na těchto podložkách. Hodnoty napětí jsou počítány pomocí modifikované Stoneyovy rovnice. Hodnoty tlouštěk tenkých vrstev, které jsou rovněž potřebné pro výpočet těchto napětí, jsou určeny pomocí metody založené na interpretaci experimentálních dat získaných v rámci víceúhlové spektroskopické elipsometrie a spektroskopické reflektometrie. Tato kombinovaná optická metoda je využita pro určení hodnot mechanických napětí ve vrstvách DLC (diamond-like carbon) vytvořených na podložkách z monokrystalu křemíku, které obsahují příměsy Si a O. V práci je také studována závislost hodnot napětí v těchto vrstvách na hodnotách poměru průtoků hexamethyldisiloxanu (HMDSO) a metanu.

Download PDF (3395 kB)

You can also contact one of the authors: ohlidal@physics.muni.cz, franta@physics.muni.cz, vilmab@physics.muni.cz